Örebro Ståldörrar integritetspolicy

Örebro Ståldörrars hantering av personuppgifter

För Örebro Ståldörrar är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi bland annat vilka uppgifter som kan lagras, i vilka syften och din rätt till dina uppgifter.

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i dessa riktlinjer. Du kan också besöka datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss! Du har också alltid rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen datainspektionen.se eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Så här behandlar Örebro Ståldörrar dina personuppgifter

Dessa riktlinjer beskriver Örebro Ståldörrars behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Örebro Ståldörrar tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Örebro Ståldörrar AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Örebro Ståldörrar dina personuppgifter?

Örebro Ståldörrar kan samla in personuppgifter om dig exempelvis när du: registrerar dig för ett nyhetsbrev på Örebro Ståldörrars webbplats, fyller i ett kontaktformulär på Örebro Ståldörrars webbplats, när du deltar vid olika säljaktiviteter, mässor och evenemang, när du kontaktar våra säljare eller på annat sätt fyller i uppgifter som bildar en grund för framtida avtal eller för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vilka uppgifter behandlas?

Örebro Ståldörrar behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, epostadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Örebro Ståldörrar uppgifter om dig?

Örebro Ståldörrar behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, för att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Vidare behandlas dina personuppgifter vid garantiåtagande, vid kund- och leverantörsundersökningar för att vi ska ge dig möjlighet att påverka våra tjänster, för att skicka marknadsföringsinformation om Örebro Ståldörrars tjänster samt information och nyheter om företaget. Vid upprättande av avtal kan Örebro Ståldörrar komma att begära en kreditupplysning i syfte att bedöma din kreditvärdighet.

När har Örebro Ståldörrar AB rätt att behandla dina personuppgifter?

För att Örebro Ståldörrar ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en så kallad laglig grund. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av data kan även grundas på intresseavvägning.

I vissa fall kan Örebro Ståldörrar behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Örebro Ståldörrar och Örebro Ståldörrars personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Örebro Ståldörrar AB. Uppgifter vidarebefordras till tredje part bara om detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag eller förordning.

Hur skyddas dina uppgifter?

Örebro Ståldörrar värnar om din integritet. Örebro Ståldörrar arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Örebro Ståldörrar sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig ett s.k. registerutdrag.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt till radering av personuppgifter. Det gäller exempelvis om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om du återkallar sitt samtycke och ingen annan rättslig grund är tillämplig eller om uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. Örebro Ståldörrar kan inte radera vissa personuppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och annan behandling som grundar sig på intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter vänligen skicka ett brev till oss på adressen nedan. Brevet måste vara underskrivet och innehålla en kopia på en id-handling. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Svaret kommer att skickas till den adress där du är folkbokförd.

Kontakt

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Örebro Ståldörrar AB
Att: Örebro Ståldörrars Dataskyddssamordnare
Johansdalsvägen 2 C

702 31 Örebro