Skydd för vårdlokaler

Dörrar i sjukhusmiljö

När det gäller vårdlokaler finns riktlinjer för just vårdhygieniska aspekter. Vårdlokaler är rum där patienter vårdas, undersöks och/eller behandlas. En vårdlokal är även övriga lokaler som behövs för vårdverksamhet.

Dörren ska precis som all annan inredning klara av de hygienklasser som finns för dessa lokaler. Alltså de krav som ställs på lokalen och inredningen gäller alltså även för dörren.

Hygienklasser

Konkreta hygienkrav för dörren:

Hygienklass 1

Typ av lokaler:
Väntrum, dagrum, hissar, korridorer, kulvertar, allmänna toaletter, personalutrymmen och rum i särskilda boenden.

Väsentliga krav:
Ytskiktet på dörren ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Den ska enkelt gå att torka av och ska inte kunna suga åt sig vätska.

Hygienklass 2

Typ av lokaler:
Vårdrum, behandlingsrum, undersökningsrum, laboratorier, kök och desinfektionsrum.

Väsentliga krav:
Ytskiktet på dörren ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Den ska enkelt gå att torka av och ska inte kunna suga åt sig vätska.

Hygienklass 3

Typ av lokaler:
Operationsavdelningar, steriltekniska enheter, endoskopienheter, decentralt placerade operationssalar, intensiv- och neonatalvård, interventionslab, infektionsavdelningar och lokaler för vård av infektionskänsliga patienter.

Väsentliga krav:
Ytskiktet på dörren ska tåla rengöringsmedel och punktdesinfektion. Den ska enkelt gå att torka av och ska inte kunna suga åt sig vätska.

Riktlinjerna är framtagna av Program för Teknisk Standard (PTS).

Läs fler artiklar
Specialiståterförsäljare