Skydd mot brand

Brand i trapphus, brandsäker dörr

När det brinner är en dörrs viktigaste egenskap att se till att eld och farliga brandgaser inte sprider sig. Därför är det viktigt att en säkerhetsklassad dörr med rätt certifiering enligt gällande regler och EN-standarder har köpts in.

Området brandregler för dörrar är ett stort och komplicerat område. Vi tar här upp det vi tycker är det allra viktigaste för dig att känna till.

CE-märkning

I dagsläget kan inte innerdörrar (till exempel i trapphus) CE-märkas, men ytterdörrar, portar och loftgångsdörrar har en CE-märkning av brandegenskaper.

Ytterdörrar, portar och loftgångsdörrar ska vara CE-märkta enligt produktstandarden EN 13241 respektive EN 14351-1. Från 1 november 2019 måste dörrarna även CE-märkas enligt produktstandarden för brandegenskaper EN 16034.

Att dörrar för inomhusbruk inte kan CE-märkas beror på att produktstandarden för innerdörrar (EN 14351-2) ännu inte har harmoniserats av Europakommissionen. Dessa dörrar ska dock vara typgodkända.

Brandregler för dörrar

När det gäller brandregler för dörrar är byggherrens ansvar omfattande och brandcellsgränser extremt viktiga. Det är nämligen lagkrav att byggnader utformas så att de är säkra mot brand (Boverket, BBR 5:1) och att brandskyddsdokumentation skrivs (BBR 5:12).

Vid installation av dörrar som skyddar mot brand, som är typgodkända eller CE-märkta enligt EN 16034, uppfyller byggherren sitt ansvar bara genom att köpa in dessa dörrar. Installeras däremot dörrar som skyddar mot brand, men som inte är typgodkända eller CE-märkta enligt EN 16034, övergår hela ansvaret att säkerställa brandsäkerheten och att upprätta brandskyddsdokumentation på byggherren själv.

Brandklasser

Kraven på brandsäkerhet varierar för olika dörrar (och portar) i olika situationer.

Som standard ska en dörr som skyddar mot brand (branddörr) enligt svensk lag klara av att stå emot en fullt utvecklad brand i minst 30 minuter (gäller både i trä och stål). Det motsvarar brandklass EI30/EI230.

Det handlar om dörrar som ska sitta:

 • i varuhus, sporthallar, vårdmiljöer såsom skolor, äldreboenden och vårdcentraler som är i ett plan (markplan) och där vi räknar med ett personantal på ≥150 personer
 • – i varuhus och sporthallar som är i två plan och där vi räknar med ett personantal på ≥150 personer
  – vid bostadslägenheter som är fler än två. Det gäller oavsett om det är nya lägenheter eller dörrar som byts ut i befintliga flerbostadshus. (Enligt Boverkets Byggregler, BBR 5:2311.)
  – vid stora byggytor på över 200 m2
 • mot utrymningsvägar
 • mot trapphus
 • vid hotellrum.

Det finns en klass som ställer ännu högre krav på dörren (både i trä och stål). Klass A60/EI260/EI215/ /EW60/EI60, vilket innebär att dörren ska stå emot en brand i minst 60 minuter.

Det handlar om dörrar som ska sitta:

 • i restauranger, kontor och affärer som är i tre eller fler våningsplan
 • i vårdmiljöer såsom skolor, äldreboenden och vårdcentraler som är i två plan
 • i varuhus och sporthallar som är i två plan och där vi räknar med ett personantal på ≥150 personer
 • vid hotell som är i två plan
 • till källare och vindsutrymmen.

Dessa dörrar kan även skydda mot giftiga brandgaser. De måste i så fall ha en brandgastäthetsklass. Läs mer under vårt kapitel om skydd mot giftig brandgas.

För just ståldörrar finns dessutom en ännu högre klass som innebär att dörren ska stå emot en brand i minst 120 minuter, A120/EI2120/EI120.

Det handlar om dörrar som ska sitta på:

 • bibliotek, lager och vid arkivverksamhet.

Det här ger en tidsfrist som räddar både liv och egendom och som förhindrar att branden sprider sig.

Bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EI2, EI, A och W.

 • E – integritet – innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan sätta eld på material i närheten av dörren.
 • I & I2 – isolering – innebär att dörr och karm inte går över en viss temperatur.
 • Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda.
 • W – värmestrålning – begränsar värmestrålningen, främst vid stora glasade konstruktioner.

Ytskiktet på dörren

När det kommer till ytskiktet på dörren, det vill säga den yttre del av dörren som blir utsatt för branden tidigt, finns olika brandtekniska klasser (BBR 5:231), några exempel:

 • A1, A2, B, C, D, E – är ett mått på brännbarheten. A1 är den högsta klassen och E är lägst.
  Dessa kombineras med följande tilläggsklasser (förutom A1).
 • s1, s2, s3 – anger hur mycket brandgaser som avges. s1 avger minst mängd gas, medan s3 avger mest.
 • d0, d1,d2 – anger hur mycket brinnande droppar/partiklar som avges. d0 betyder att inga droppar avges, medan d2 inte har någon begränsning.

När det gäller ytskikten i en lokal specifikt är dörrar undantaget (BBR 5:521), dock gäller lägst ytskiktsklass D-s2,d0, vilket stål- och trädörrar normalt uppfyller.
Handlar det däremot om särskilda lokaler och utrymningsvägar ställs dock ytskiktskrav (BBR 5:522 och BBR 5:523):

 • Utrymningsvägar
 • Hälso- och sjukvård
 • Förskolor
 • Samlingslokaler för mer än 150 personer
 • Lokaler med ökad brandrisk
 • Brandslussar, avskilda pannrum, storkök och större garage

Dörrar av stål med brandskydd uppfyller normalt sett dessa ytskiktskrav, dock vanligtvis inte om dörrarna är i trä.

Dörr i utrymningsväg

Just när det gäller en dörr som ska sitta i en utrymningsväg är det viktigt att ha en dörr med ett ytskikt som inte bidrar till brandens utveckling (BBR 5:334 och BBR 5:335). Här är en ståldörr att rekommendera.

Viktigt att känna till är att måttet på dörrens bredd (passagen) ska utgå från det antal personer som är tänkt att passera, (P) (5:334):

 • Personantal ≤ 150
 • Personantal >150
 • Vid mycket stora personantal, större behov av bredd.

Här är det av vikt att känna till att personantalet även styr vilka beslag som du får välja och använda.

Läs fler artiklar
Specialiståterförsäljare